ประเมินโรงเรียน

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-บ้านวัง1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ ลดภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งในวันนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคณะกรรมการลงมาประเมินโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้ารอบ ซึ่งในสมุทรสาครนั้น มี 2 แห่งคือ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ และ โรงเรียนโพธิ์แจ้ ซึ่งเป็น 2 ใน 103 โรงเรียนของสมุทรสาครที่ผ่านเกณฑ์ โดยการประเมินนั้น จะดูเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องโภชนาการอาหาร เรื่องสุขภาพฟัน การออกกำลังกาย การทำงานกับเครือข่ายของผู้ปกครองและชุมชน

tp-บ้านวัง2

ซึ่งการประเมินนั้น จะให้นักเรียนที่เป็นผู้นำชมรมด้านสุขภาพเป็นผู้นำเสนอผลงานที่โรงเรียนได้จัดขึ้น พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ เพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคน โรงเรียนแต่ละแห่งได้ดำเนินการอะไรบ้าง แล้วได้ผลหรือไม่ การประเมินครั้งนี้จะต้องทำให้ครบทั้ง 104 โรงทั่วประเทศก่อน เนื่องจากทั้งประเทศมีโรงเรียนที่ส่งเข้าประเมินกว่า 400 แห่ง และคัดเหลือ 104 แห่ง โรงเรียนบ้านวังจรเข้และโรงเรียนโพธิ์แจ้ ถือเป็น 2 แห่งของสมุทรสาครที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้


tp-บ้านวัง3

 

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว