ประเมินกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

vk ประเมิน 4

ที่เทศบาลตำบลหลักห้า  นายอภิรศักดิ์  พฤกษชาติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานนำคณะกรรมการลงตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2560  โดยในครั้งนี้ได้มาตรวจผลการปฏิบัติงานของนายไฝ  ปิ่นแก้ว  กำนันตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอเข้ารับรางวัล

             นายไฝ  ปิ่นแก้ว  กำนันตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร    เป็นกำนันที่ปฏิบัติภารกิจและมีรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นเครื่องยืนยันมากมาย  เช่น   รางวัลคนดีศรีสาคร  สาขาส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2555   และรางวัลเกษตรกรดีเด่น  งานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว  ประจำปี 2553  นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดในเรื่องของปลาสลิด  ที่เพาะเลี้ยงในอำเภอบ้านแพ้วเป็นจำนวนมาก มาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือสร้างเรื่องราวของปลาสลิด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น   โดยทางคณะกรรมการก็จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานไปพิจารณาต่อไป

ส่วนที่หมู่ 4 ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  นายอภิรศักดิ์  พฤกษชาติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร   ได้มาตรวจผลการปฏิบัติงานของนายฐาปนพงศ์  จิตรสาคร  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4  ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร

โดยนายฐาปนพงศ์  จิตรสาคร  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4  ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงาน จัดตั้งกลุ่มสวัสดิการกองทุนวันละบาท  จัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจ  และเข้ารับรางวัลคนดีศรีสาคร  ด้านการส่งเสริมการเกษตร  ประจำปี 2558     รวมถึงเข้ารับโล่รางวัลผลงานหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในปี 2559 ด้วย   นอกจากนี้ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านที่น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ได้พระราชทานในการอบรมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือมาใช้ในการดำเนินงานด้วย  ค่ะ

สำหรับที่อ.กระทุ่มแบน นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ได้ลงพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อตรวจประเมินผลงานของนายเอกพัฒน์ นุ้ยเปรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในปีนี้ โดยการประเมินพิจารณานายเอกพัฒน์ นุ้ยเปรมนั้น ก็นับเป็นรายสุดท้ายแล้ว

โดยหลังจากที่มีการประเมินทางคณะกรรมการก็จะนำไปประชุมพิจารณาคัดเลือกว่าบุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะได้เข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสถาปนาสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน                                                                                                             

vk ประเมิน 3 vk ประเมิน 2 vk ประเมิน 1

            ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว