ประชุมหารือเรื่องเขตโบราณสถาน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโบราณสถานเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขลง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  นายชิงชัย บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

tp-ลาน3

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องของการแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานโบราณสถานเขตประวัติศาสตร์ป้อมวิเชียรโชฎก” โดยเป็นการนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ผ่านมา 3 ฉบับมารวมเป็นคำสั่งเดียว มีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกรรมการ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของเขตโบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎก  ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวในที่ประชุมว่า จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ร่วมกันบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรื่องการบูรณะซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)  เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครและปรับปรุงลานวัฒนธรรมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ ฯโดยดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2559 ใช้งบประมาณจำนวน 26,845,700 บาท

tp-ลาน2

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาหลังจากบูรณะซ่อมแซมและทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ฯไปแล้วนั้น  และเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 ได้เกิดเหตุการณ์วาตภัย ต้นไทรที่อยู่ด้านหลังอาคารล้มทับหลังคาจนเกิดความเสียหายบางส่วน ซึ่งเทศบาลนครสมุทรสาครได้เข้ามาดำเนินการแก้ไข และสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ประเมินความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมศิลปากรแล้ว  และที่ผ่านมามีประชาชนส่วนหนึ่ง นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในลานวัฒนธรรม ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ท่อระบายน้ำ หลอดไฟ ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประสานไปยังเทศบาลนครสมุทรสาคร และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นำแท่งแบริเออร์มากั้นไว้ชั่วคราว

tp-ลาน4

ส่วนผู้แทนสำนักศิลปากร ที่ 1 ราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถระบุได้ว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชมโบราณสถาน โดยเฉพาะการเก็บค่าเข้าชมและค่าบริการอื่น ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบก่อนวันเปิดให้เข้าชม  ซึ่งทางกรมศิลปากร ไม่ได้เป็นเจ้าของโบราณสถาน  มีหน้าที่ทำนุบำรุงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นการคุ้มครองตามกฎหมาย  การดำเนินการภายในเขตขึ้นทะเบียน จะต้องได้รับอนุญาตกับทางกรมฯก่อน  ซึ่งการซ่อมแซมโบราณสถานนั้น ประชาชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่นสามารถทำได้  แต่ต้องมีแนวทางแบบรูปรายการนำเสนอมาที่กรม ฯ เพื่อดูความเหมาะสม  โดยเรื่องของแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมลานวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และในวันที่  25 – 28 เม.ย. 2561 จะมีการจัดงานย้อนรอยวิถีชีวิตสมุทรสาคร และการจัดตลาดประชารัฐวัฒนธรรม โดยมีผู้ประกอบการ 14 ราย ที่ได้ขึ้นทะเบียนนำสินค้ามาร่วมจัดจำหน่าย ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด มีนโยบายให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดความยั่งยืน ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  จะจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม    ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์  สัปดาห์แรกของเดือน

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว