ประชุมสมัชชาครอบครัวและสตรีประจำปี 60

AD WEBSITE CABLE TV

vk คอรบครัว 1

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560   พร้อมทั้งมีนางจินตนา จันทร์บำรุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว  และคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมจำนวน 120 คนเข้าร่วม

vk คอรบครัว 2

 ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญด้วยกัน 4 ประเด็น คือ 1.ปัญหาสตรีกับความยากจน  2.ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  3.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ4.ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

vk คอรบครัว 3

สำหรับการประชุมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในประเด็น ร่วมถึงข้อเสนอแนะ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านครอบครัวและสตรีของจังหวดสมุทรสาคร และมีการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ครอบครัวและปัญหาสตรีไทย” มีการอภิปราย เรื่อง “ครอบครัวไทยกับปัญหาสังคม” โดยมีวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมให้ความรู้อีกด้วย

 

                               ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว