ประชุมสภาเทศบาลตำบลแคราย

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp-แคราย1

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแคราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีนายพิภู สุโชคชัยกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลแคราย เป็นประธานในที่ประชุม

ซึ่งในที่ประชุมได้มีความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งได้มีการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแครายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแคราย 2 คน ได้แก่ นางเย็นตา ครุวรรณ และนางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ

ซึ่งหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้ว ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน 3 ราย พร้อมกับมอบของให้กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วย

 

 

tp-แคราย2 tp-แคราย3 tp-แคราย4