ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

tp-ยา1

นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในระดับจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายยาเข้าร่วมในการประชุม

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ยา ที่มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ยาบางรายว่าทำไม ยาขนานเดียวกันจึงใช้ถูกกับอีกคน แต่ไม่ถูกกับอีกคนทั้งๆที่อาการของโรคเหมืนกัน รวมทั้งปริมาณยาที่จัดให้เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และระบบที่ใช้ในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพที่สำคัญ โดยตามนโยบายปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดมาตรการและให้แนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับหน่วยงานในทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้วางแผนในการดำเนินงานการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพ แจกจ่ายยาให้ถูกกับโรค ถูกกับคน และปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับยาไปได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างเต็มที่ ไม่มียาเหลือ และอาการหายจากการใช้ยานั้น รวมทั้งเป็นการลดความสิ้นเปลืองในการเบิกจ่ายด้วย

     

tp-ยา2 tp-ยา3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว