ประชุมร้านค้าแผงลอย 8 จังหวัด

tp-ประชุมแผงลอย1

การประชุมองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย กลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก ได้จัดขึ้นที่ ร้านครัวข้ามหอม โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย จากจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร เข้าร่วม โดยในการดำเนินการปีหน้ายังคงเน้นเรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โครงการถนนปลอดภัยตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย โครงการรณรงค์ลดละเลิก การใช้โฟมในการบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย สนับสนุนชมรมผู้ปะกอบการอาหารและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้การขับเคลื่อนมีความต่อเนื่องและมีศักยภาพมากขึ้น เฝ้าระวังเรื่องด้านความสะอาดของคุณภาพอาหารและน้ำเป็นสำคัญ ซึ่งการทำงานทั้งหมดนั้นหากทุกจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง ก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการค้าขายอาหาร เป็นสิ่งดึงดูดใจนักนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเลือกซื้ออาหารและมั่นใจในการบริโภคอาหารมากขึ้น

tp-ประชุมแผงลอย2 tp-ประชุมแผงลอย3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว