ประชุมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ

AD WEBSITE CABLE TV

 

 

vk เครือข่าย 1

ที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  นายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม                       

สำหรับการประชุมในครั้งนี้   มีการรายงานถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอเมืองสมุทรสาคร  พบว่า  ในตำบลโคกขามมีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด  รองลงมาคือตำบลกาหลง  และตำบลท่าฉลอม   โดยจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นลำดับที่ 27 ของประเทศ  และเป็นอันดับที่ 4 ของเขตสุขภาพที่ 5

vk เครือข่าย 4

ส่วนสถานการณ์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และโรคอ้วน  พบว่า  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม มีผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตอำเภอเมือง 1,805 คน  โรคความดันโลหิตสูง 16,201 คน  และโรคอ้วนมากกว่า 10,000 คน

vk เครือข่าย 3

สำหรับเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวนั้น  มีแนวทางในการขับเคลื่อนระดับตำบลผ่าน อปท.  จัดทำเป็นกลุ่มในรายตำบล  นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มด้วย  โดยพบว่าข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแยกเป็นรายตำบลในเขตอำเภอเมือง คือ พบมากสุดในตำบลมหาชัย   ทั้งนี้ภายในที่ประชุมได้นำปัญหาจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานมาร่วมกันหารือ  เพื่อหาแนวทางแก้ไข

vk เครือข่าย 2

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว