ประชุมชี้แจงแนวทางป้องกันสารแอมโมเนียรั่วไหล

vk แอมโมเนีย 4

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสมุทรสาคร    นายสุวิทยา  จันทวงศ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากสารแอมโมเนียรั่วไหล  ภายใต้โครงการ Safety Thailand  เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย  Safety Thailand   รวมถึงรับทราบข้อกฎหมายแนวการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556

vk แอมโมเนีย 2

                        โดยจังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบกิจการประมาณ 9,566 แห่ง  มีลูกจ้างในระบบรวม 402,437 คน  ซึ่งมีสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตแปรรูปอาหารทะเล  ประมงทะเล  กิจการต่อเนื่องประมงทะเล  กิจการห้องเย็น  รวม 178 แห่ง  กิจการเหล่านี้ต้องใช้ระบบทำความเย็น  และส่วนใหญ่จะใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นและทำงานอยู่ในระบบปิด

ดังนั้นหากสารแอมโมเนียรั่วไหลจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายต่อร่างกาย  จะเกิดอาการระคายเคืองต่อตา  จมูก  ลำคอ  กล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็ง  ขาดออกซิเจน  และอาจจะเสียชีวิตได้  ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา  สถานประกอบการแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเกิดมีสารแอมโมเนียรั่วไหล  ทำให้มีผู้ได้บาดเจ็บกว่า 52 ราย  ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่สถานประกอบกิจการไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างครบถ้วนนั่นเอง

vk แอมโมเนีย 3

ดังนั้นสถานประกอบกิจการจะต้องนำข้อมูลในการประชุมชี้แจงครั้งนี้  มาบริหารจัดการระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากสารแอมโมเนียรั่วไหล  อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว