ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม

AD WEBSITE CABLE TV

vk ดำรงธรรม 1

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

vk ดำรงธรรม 2

vk ดำรงธรรม 3

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2560  มีรายงานสถานะเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3,379 เรื่อง  ยุติแล้ว 2,993 เรื่อง  และเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 386 เรื่อง  ซึ่งแยกออกเป็นประเภทเรื่องร้องเรียนมากสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ลำดับแรกมากสุด คือ  เรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน มีจำนวน 131 เรื่อง  รองลงมาคือเรื่องขอความช่วยเหลือ มีจำนวน 63 เรื่อง  และอันดับ 3 คือ เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 55 เรื่อง  ซึ่งจำนวนผู้ร้องที่อยู่ระหว่างดำเนินการแยกรายอำเภอพบมากสุดในเขตอำเภอเมือง 251 คน  รองลงมาคือ อำเภอกระทุ่มแบน 74 คน  และอำเภอบ้านแพ้ว 61 คน

vk ดำรงธรรม 4

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว