ประชุมคณะกรรมการบริหาร

tp-สสจ1tp-สสจ2

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ชี้แจงเรื่องต่างๆที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจะต้องดำเนินการในช่วงนี้ โดยเรื่องที่สำคัญคือเรื่องการจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช โดยก่อนการประชุม ผู้เข้าประชุมได้มีการยืนถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นเวลา 89 วินาที  ส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการมอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนโครงการศึกษาดูงานสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี 2 โครงการคือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และโครงการพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำความรู้มาขยายผลต่อและเผยแพร่ไปยังประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้

 

   

tp-สสจ3

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว