ประชุมคณะกรมการจังหวัด

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมกราคม   โดยก่อนที่จะมีการประชุม ก็ได้มีการมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตถุงมือนิรภัย และ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/บ้านจัดสรร  ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวได้ดำเนินกิจการมาแล้วเกิน5ปี และมีคุณสมบัติตามหลักธรรมาภิบาล คือ ไม่ทำผิดกฎหมาย  ,มีความรับผิดชอบของผู้บริหารและความรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุดและการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งรางวัลนี้ ทางพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  ได้เป็นผู้ประเมิน และทั้งสองบริษัทนี้ก็ได้ผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าว

footer_master

จากนั้นก็ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายไพบูรณ์ วังสนตระกูล ตำแหน่งจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ย้ายมาจาก จัดหางานจังหวัดระนอง , นางวารุณี อยู่สุข  ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร    ย้ายมาจาก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก , นายสมพงษ์ เพชรนาค  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี , นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์  ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ย้ายมาจาก  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  และนายประทีป เอ่งฉ้วน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ย้ายมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการ

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว