ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

พี่เมธ ประชุมกำนัน4

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาครนายโชติพัฒน์ สิชณรังษี นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

พี่เมธ ประชุมกำนัน2

โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีประดับขีดให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีและถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง โดยทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร จะกำหนดเดินทางในวันที่14 พฤศจิกายน 2559

พี่เมธ ประชุมกำนัน5

พี่เมธ ประชุมกำนัน1

รวมทั้งเรื่องการดำเนินการตามข้อสั่งการสำคัญและแนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ โดยขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตรวจตรา กวดขัด มิให้มีการเล่นการพนัน หากตรวจพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ และกรณีการแสดงคอนเสริตทุกชนิดขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้งดหรือเลื่อนการแสดงออกไปก่อน นอกจากนี้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจตรากำชับเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเคร่งครัด เช่นการค้าประเวณี โสเภณีเด็ก ยาเสพติด และการใช้แรงงานเด็ก

 สุเมธ/ภาพ/ข่าว