ประกวดคำขวัญจ.สมุทรสาคร

AD WEB NET 2

 

tp-คำขวัญ1

จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำขวัญจังหวัดสมุทรสาครที่ว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ที่ใช้อยู่นั้นไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำขวัญจังหวัดสมุทรสาครใหม่ จึงจัดให้มีการประกวดคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหลักเกณฑ์คือ ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นใครก็ได้ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาครไม่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด ลักษณะคำขวัญที่ประกวดจะต้องมีข้อความที่สื่อหรือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ จุดเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร ต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้คำแสลง ต้องมีความหมายในทางที่เป็นมงคล โดยหนึ่งคนส่งได้เพียงหนึ่งคำขวัญเท่านั้น หากส่งมากกว่าจะไม่รับพิจารณา ระยะเวลาในการส่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยส่งไปที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 74000 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 034 – 425075 และ 034 – 427387  โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

tp-คำขวัญ2

สำหรับแนวคิดที่อยากให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คำขวัญของจังหวัดสมุทรสาครนั้น มาจากแนวคิดของภาคเอกชน ที่อยากให้คำขวัญจังหวัดสื่อถึงจังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น จึงได้มีการเสนอแนวคิดผ่านไปยังจังหวัด จึงได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางด้านนายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ฝากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมแต่งคำขวัญส่งประกวดกันเข้ามา โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นคนสมุทรสาครเท่านั้น และในครั้งนี้ก็มีเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดด้วย

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว