บางหญ้าแพรกมอบเบี้ย

พี่เมธ มอบเบี้ย 1

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน  หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่หมู่1 หมู่2 และหมู่3 ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

สำหรับการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระปัญหาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง อีกทั้งยัง เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อไว้ใช้จ่ายและดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชม และสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกมีจำนวนรวม 2,557 คนเป็นเงินจำนวน 1,693,400 บาท../

พี่เมธ มอบเบี้ย 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว