นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจัดพิธีเปิดศูนย์SMEs – ITC

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-พิธีเปิดศูนย์ SMEs-01

ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติ1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์SMEs – ITCโดยมีนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ พร้อมผู้แทนสถานประกอบการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

s-พิธีเปิดศูนย์ SMEs-02

โดยทางด้านนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และStartup ให้สามารถตั้งตัว เติบโตและแข็งแรง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญการการส่งเสริมพัฒนาSMEs ซึ่งมีประมาณ3.1ล้านรายทั่วประเทศ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุนการตลาด และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระกับการพัฒนาและสนับสนุน SMEs และ Startup ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์SMEs – ITC ประจำจังหวัดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ เพื่อให้บริการ สนับสนุนช่วยเหลือและเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับSMEs ทั้งในและนอกพื้นที่อย่างทั่วถึง

s-พิธีเปิดศูนย์ SMEs-03

ซึ่งปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั่วประเทศจึงได้จัดตั้งศูนย์SMEs – ITC ในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ กนอ.จำนวน 10 ศูนย์ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครการเปิดศูนย์SMEs – ITC ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งสามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบ Co-Working Space การให้บริการห้องประชุมสำหรับนัดหมายพบปะหารือ รวมถึงสามารถใช้พื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานขนาดเล็กเพื่อผู้ประกอบการหน้าใหม่ พร้อมทั้งมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับ SMEs และ Startup ซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ SMEs และ Startup สามารถเติบโตได้ต่อไป

s-พิธีเปิดศูนย์ SMEs-04

s-พิธีเปิดศูนย์ SMEs-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว