นำร่องกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย    นางรวงทอง มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ถือเป็นการนำร่องในการรณรงค์การคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย  และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม

tp-ขยะ2

สำหรับการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และการจัดการขยะโดยยึดหลักการ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle  ในการทำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางคือครัวเรือน โดยคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี   โดยภายในบ้านของผู้ว่าฯสมุทรสาคร  ได้ทำเป็นจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน  ได้มีการแยกถังขยะ ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล  ถังขยะเปียก  ถังกำจัดเศษอาหาร  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ EM  มาใช้ในการย่อยขยะ  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอย…มลพิษใกล้ตัว  ขยะอันตรายในชุมชน การคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle

tp-ขยะ3

ในการนี้ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ได้ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ในพื้นที่ที่ทำงาน และขยายผลในครัวเรือนต่อไป  ทั้งนี้เพื่อให้สมุทรสาครเป็นเมืองสะอาด  น่าดูน่ามอง  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะได้ประทับใจแล้วกลับมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครอีก

tp-ขยะ4

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว