ทำลายซากสัตว์น้ำของกลาง

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-ทำลายซาก1

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายคณิศร์ นาคสังข์  ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ที่มาจากการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยมีนายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมง กรมประมง, นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมประมง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการทำลายซากสัตว์น้ำครั้งนี้ทาง กรมประมงได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในการลักลอบนำเข้า ส่งออก ค้า หรือครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว

สำหรับของกลางที่นำมาทำลายด้วยวิธีการบดและฝังกลบในครั้งนี้ เป็นของกลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีสภาพชำรุดผุพังและเสื่อมสภาพ โดยเป็นการทำลายตามระเบียบกรมประมง ซึ่งประกอบด้วยของกลางที่มีการกระทำความผิด 16 คดี จำนวน 10 รายการ ได้แก่  ซากม้าน้ำแห้ง, ซากปลาจิ้มฟันจระเข้แห้ง, ซากปะการัง, ซากกัลปังหา, ซากจระเข้, ซากเต่า, ซากตะพาบน้ำไทย, ซากดาวทะเล, ซากเปลือกหอย และซากหอยงวงช้างตากแห้ง รวมมูลค่าประมาณ 5,500,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ของกลางมีการลักลอบนำไปขายทำยา ทำเครื่องประดับ หรือนำไปตกแต่งอควาเรียม เป็นต้น ปัจจุบันยังพบว่ามีการลักลอบการนำเข้าซากสัตว์เหล่านี้อยู่ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและหลายช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งการกระทำความผิดนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรม มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000  หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้ง การลักลอบยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในด้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

 

tp-ทำลายซาก2 tp-ทำลายซาก3 tp-ทำลายซาก4 tp-ทำลายซาก5

     เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว