ถอดบทเรียนแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

ประชุมปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ประชุมปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

 

โครงการถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส งานในครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลผลกระทบและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแบบอย่างในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่และเพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ทิศทาง และแผนพัฒนาอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วม โดยครั้งนี้เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 40 คน จากจังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาร่วมให้ข้อมูลของชายฝั่งแต่ละพื้นที่ ที่ต้องประสบภัยพิบัติจากน้ำทะเลจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโยงไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ระบบนิเวศน์หาดเลน กุ้ง หอย ปู ปลา การเป็นที่อยู่อาศัยของโลมาและวาฬ ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเป็นพื้นที่หาดเลนที่มีความสมบูรณ์เป็นอันดับ 7 ของโลก จึงมีความสำคัญที่จะต้องอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยและการส่งสินค้าทางทะเล