ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ถอดบทเรียน1

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 ในระดับมั่งมีศรีสุข ที่นี่มีประชากรครัวเรือนอาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน  130ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 453 คน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ำท่าจีน และคลองธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไร่นาสวนผสม ทำนากุ้ง สวนผลไม้  เลี้ยงปลา โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 118,741 บาท/คน/ปี

สภาพสังคมคนส่วนใหญ่มีชีวิตเรียบง่าย มีความเป็นอยู่แบบกลุ่มเครือญาติ ทำให้มีการอาศัยพึ่งพิงกันในระดับสูง กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำเกษตรผสมผสาน  มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร  มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเพาะเห็ด มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำไร่นาสวนผสม การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่จะแตกต่างจากชุมชนอื่น เพราะแต่ละบ้านจะทำกันที่บ้าน ทุกบ้านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้แบบมีชีวิต และทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้ที่ชุมชนนี้เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตพอเพียงได้

 

tp-ถอดบทเรียน2 tp-ถอดบทเรียน3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว