ตำรวจ MOU ขนส่ง การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

 

tp-ขนส่ง1

 

ไตรสิทธิ์ ธันยาพรสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกร่วมกัน โดยจัดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  ม.141/1 แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 16 มีนาคม 2560 กำหนดให้นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก มีอำนาจปรับชำค่าปรับที่ค้างชำระตามใบสั่งแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ในกรณีดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ เนื่องจากระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองหน่วยงาน ยังไม่เชื่อมโยงกัน ต่อมา พ.ร.บ.จราจรทางบก พศ.2522 ม.4/1แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่20 กันยายน 2562 กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

ซึ่งบัดนี้ทั้งสองหน่วยงานได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วจากกรณีดังกล่าวถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับในวันที่ 20 กันยายน 2562 แต่เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการต่างๆร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน90 วันนับแต่วัน พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้วันที่19 ธันวาคม 2562 เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบก จะรับชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับดังกล่าว พร้อมกับการชำระภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศหากยังไม่พร้อมชำระค่าปรับที่ค้างชำระตามใบสั่ง กรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับชั่วคราวไห้ซึ่งจะใช้ได้เพียง 30 วัน และผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถไปชำระค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ หรือช่องทางอื่นเช่นไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT และหน่วยบริการรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ PTM ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน แต่หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเห็นว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งให้ทำหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนขนส่ง โดยให้ส่งหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังสถานีตำรวจตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง

 

 

tp-ขนส่ง2 tp-ขนส่ง3 tp-ขนส่ง4

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว