ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน  หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางหญ้าแพรก เข้าร่วม

footer_master

สำหรับการจัดโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้กับคนในชุมชน รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความร่วมมือปรองดองกันในสังคม ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุน รู้การออม

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว