ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการสร้างความปรองดอง “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7, พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระดับชาติ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการสร้าวความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 และ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ วัด, อบต., ผู้นำชุมชน และส่วนราชการต้นแบบการใช้หลักธรรมในการปฏิบัติราชการ จํานวน 77 ราย

footer_master

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดําเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และสามารถบรรลุเป้าหมายโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 80 และก้าวเข้าสู่การดําเนินงาน เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กําหนดเป็นนโยบายสําคัญที่เน้นให้ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 อย่างจริงจังมุ่งหวังให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตําบล ทุกอําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร โดย ตระหนักว่าศีล 5 เป็นพื้นฐานทางจริยธรรมของชาวพุทธ เป็นภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ครอบครัว และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว