ตรวจอาหารทะเลในตลาด

tp-ตรวจอาหารทะเล

 

การลงตรวจอาหารทะเลในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ 4 ตลาด ด้วยกัน ได้แก่ ตลาดมหาชัย ตลาด

แม่พ่วง ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเลไทย โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม โรงพยาบาล

สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารปนเปื้อน

โดยมีการสุ่มเก็บอาหารทะเลที่หน้าแผงขาย เช่น  กุ้ง  หอย ปู ปลา และที่เน้นเป็นพิเศษ คือหมึก

โดยตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บไปจะมีการจดที่มาว่ามาจากร้านไหน ใครเป็นเจ้าของ

พร้อมทั้งสอบถามต้นทางที่ร้านนั้นๆรับมา เพื่อจะได้สืบหาต้นทางได้ถูต้องก หากพบว่าสินค้า

จากร้านใดมีสารปนเปื้อน ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดจะนำส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

สมุทรสงคราม ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ทดสอบในประเด็นอันตรายจากการ

ปนเปื้อนสาร ได้แก่ฟอร์มารีน เพื่อดูแนวโน้มภาพรวมของทั้งประเทศว่า ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าว

เป็นไปในทิศทางใด

และจากการเอาจริงในเรื่องนี้มาตลอดเป็นเวลา 10 ปี ของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ก็พบว่า แนวโน้มดีขึ้น และพบสารปนเปื้อนในปริมาณที่น้อย

มาก เพราะได้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์มาโดยตลอด และผู้ขายก็ให้ความร่วมมือ เพราะหากมี

การตรวจพบ ก็จะทำให้ยอดการขายต่ำลงไปด้วย เพราะผู้บริโภคต้องไม่ซื้ออย่างแน่นอน ซึ่งช่วง

เทศกาลปีใหม่นี้ ประชาชนก็หาซื้ออาหารทะเลไว้รับประทาน สังสรรค์กันได้อย่างปลอดภัยค่ะ

 

*** นันายรัชตพล มีลาภกวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร***