ตรวจประเมินศูนย์ดำรงธรรม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

tp-ดำรงค์ธรรม1

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน  2562 นายจิตติ สุวรรณิก ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center : GECC โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จะแบ่งเป็น 3 ระดับมาตรฐาน  ได้แก่ ศูนย์ราชการสะดวก ระดับต้นสีตราและโล่จะเป็นสีฟ้า  ระดับปานกลางสีตราและโล่จะเป็นสีเงิน และระดับสูงระดับสีตราและโล่จะเป็นสีทอง

สำหรับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ ไม่พักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นอกเวลาราชการตั้งแต่ 16.30 น. – 19.00 น. และวันหยุดราชการ 08.30 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – 30 มีนาคม 2562  ซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 5,585 เรื่อง ยุติแล้ว 5,283 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.59 อยู่ระหว่างดำเนินการ 302 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.40ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มุ่งเน้นที่จะเคลื่อนไปหาประชาชนอย่างเชิงรุก โดยยึดในการติดตามผลการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา  3-5-7 คือการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดการรายงานเบื้องต้น 3 วัน ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 5 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ 1 และการแจ้งเตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ 2 ซึ่งมีระบบติดตามการให้บริการที่ชัดเจน  ทั้งนี้ หากเกิดกรณีปัญหาอาจมีการจัดชุดเฉพาะกิจ หรือ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Team) ลงพื้นที่ โดยจะสนธิกำลังกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกตรวจพื้นที่กรณีที่มีเรื่องสำคัญหรือเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน อีกด้วย

 

 

tp-ดำรงค์ธรรม2 tp-ดำรงค์ธรรม3 tp-ดำรงค์ธรรม4 tp-ดำรงค์ธรรม5

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว