ตรวจการจ้างงานในเรือประมง

tp-ตรวจเรือIUU1

เมื่อเวลา 8.30 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประมงจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการณ์ออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน การค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน โดยตรวจเรื่องใบอนุญาตทำงาน หนังสือพาสปอร์ต การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แรงงานต่างด้าวย้ายนายจ้างผิดกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องปราม ผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

สำหรับเรือประมงที่ทำการตรวจในวันนี้มีจำนวน 2 ลำ เป็นเรือประมงในน่านน้ำ 1. เรือ ฮ.สินธ์ชัยนาวี 9 ประเภทเครื่องมือเรืออวนลวก มีลูกจ้าง 18 คน ไทย 2 คน พม่า 16 คน 2. เรือ ป.คงอุดมทรัพย์ 444 เรือประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ มีลูกจ้าง 34 คน ไทย 7 คน พม่า 27 คน จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด และไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทุกคนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน

 

tp-ตรวจเรือIUU2 tp-ตรวจเรือIUU3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว