ซ้อมแผนดับเพลิง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-ซ้อมดับเพลิง-01

ที่ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี 2562 โดยมีนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และผู้บริหารบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าทราย, อบต.บางกระเจ้า, เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

s-ซ้อมดับเพลิง-02

สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร มีการขยายตัวและมีความเจริญเติบโต โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก  และโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเครื่องจักรผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนและอัคคีภัยได้ ดังนั้นทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความชำนาญให้หน่วยงานแต่ละแห่ง  สามารถปฏิบัติวิธีการระงับเหตุไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงนำประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคในการฝึกซ้อมไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการทำงานประสานกันระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงอีกด้วย

s-ซ้อมดับเพลิง-03

s-ซ้อมดับเพลิง-04

s-ซ้อมดับเพลิง-05

s-ซ้อมดับเพลิง-06

สุเมธ/ภาพ/ข่าว