ชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลบรรจุใหม่

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานชี้แจงและให้โอวาทต้อนรับพนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร และพนักงานครูเทศบาลที่บรรจุใหม่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลสมุทรสาคร  เข้าร่วม

footer_master

ทั้งนี้ได้มีพนักงานเทศบาลฯบรรจุใหม่จำนวน  10  คน และพนักงานครูเทศบาลฯบรรจุใหม่ จำนวน 24  คน ที่มาจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  โดยในส่วนของพนักงานครูเทศบาลนั้น จะเฉลี่ยไปตามอัตราส่วนของครูแต่ละโรงเรียนว่าขาดบุคลากรครูจำนวนกี่คน   ซึ่งในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก   จึงต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการท้องถิ่น ตลอดจนความรู้พื้นฐานทั่วไปของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ทั้งนี้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้ให้โอวาท ขอให้พนักงานเทศบาลฯและพนักงานครูเทศบาลฯที่บรรจุใหม่ครั้งนี้ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีความรับผิดชอบต่องาน มีความซื่อสัตย์  ซื่อตรง โปร่งใส และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสาครให้ก้าวหน้าต่อไป

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว