ชี้แจงนโยบาย

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ ชีแจ้ง แกไข

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด  ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งได้ชี้แจงเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฏระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

พี่เมธ ชี้แจง3

โดยบริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ../

พี่เมธ ชี้แจง2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว