จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อเวลา เวลา 10.30 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ร่วมกันทำความดีภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นก็กล่าวถวายราชสดุดี และนำจิตอาสาร่วมกันปฏิญาณตน ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดหน้าวิทยาลัยฯ

สำหรับโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ นี้ เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมพลังของหัวใจแห่งความจงรักภักดี สานต่อพระปณิธานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลทำให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว