จัดตั้งศูนย์

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ ตั้งศูนย์1

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยมีผู้แทนจากศูนย์การศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มประมง ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เข้าร่วม

พี่เมธ ตั้งศูนย์2

สำหรับการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ได้มีการเตรียมการจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้และจัดทำป้ายบอกทางเข้าศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งอบรมมัคคุเทศน์น้อยรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนคอยให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน

พี่เมธ ตั้งศูนย์3

โดยการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ป่าชายเลนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์รวมการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลนของภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย../

พี่เมธ ตั้งศูนย์4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว