“จังหวัดสะอาด”

fm - จัดการขยะ1

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชนในเขตเทศบาล และผู้นำกลุ่ม อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงาน

fm - จัดการขยะ3

ทั้งนี้โครงการจังหวัดสะอาด เป็นนโยบายของรัฐบาล ในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รณรงค์จัดการขยะภายในชุมชน ให้เป็นท้องถิ่นสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อลดปริมาณขยะของเสีย ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน

โดยในส่วนของเทศบาลนครสมุทรสาคร มีชุมชนทั้งหมด 32 ชุมชน แต่มี 15 ชุมชนที่เป็นชุมชนนำร่อง  ซึ่งมีเป้าหมายว่า 1 เดือน ขยะในเขตเทศบาลฯจะต้องลดลง 5%   ส่วนแนวทางและมาตรการนั้น จะมีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนทั้ง 32 ชุมชน โรงเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะโดยเริ่มจากครัวเรือนเป็นอันดับแรก

fm - จัดการขยะ2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์  / ข่าว