จังหวัดสะอาด

fm - จังหวัดสะอาด1

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ซึ่งในที่ประชุม ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในรอบเดือนที่ผ่านมา  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

ทั้งนี้จากการเริ่มต้นโครงการจังหวัดสะอาด เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีชุมชนที่สมัครเป็นชุมชนต้นแบบระยะที่ 1 จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนเศรษฐกิจ 2 , ชุมชนซอยเจียม , ชุมชนศาลเจ้ากลาง , ชุมชนเดิมบาง 3 และชุมชนโกรกกราก  รวมทั้งหน่วยงานของเทศบาล โรงเรียน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมจังหวัดสะอาด และกิจกรรมบริการสาธารณะ

fm - จังหวัดสะอาด2

ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เทศบาลนครสมุทรสาครได้ออกไปให้ความรู้ตามชุมชน โดยให้ชุมชนได้ลดและคัดแยกขยะ  การติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน   การให้ชาวชุมชนร่วมกันเก็บขยะ ตัดหญ้าและกิ่งไม้ที่ขึ้นรกรุงรัง  จากสถิติตั้งแต่เริ่มโครงการ จากเดิมในเขตเทศบาลมีปริมาณขยะ 81 ตันต่อวัน  แต่มาตอนนี้เดือนธันวาคม ปริมาณขยะลดลงอยู่ที่ 77.07 ตันต่อวันค่ะ

fm - จังหวัดสะอาด3

                                                                                     วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว