จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ

WEB-02

สมุทรสาครเคลื่อนที่1

ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy @ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยนำประกันสังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ขนส่งจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สมุทรสาครเคลื่อนที่2

สำหรับการจัดกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการเป็นการขับเคลื่อนโยบายภาครัฐ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ภายใต้แนวคิด “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy @ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร” ซึ่งในวันนี้ได้มีโรงพยาบาลเคลื่อนที่มาให้บริการถึงในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อเป็นลดค่าใช้จ่าย ลดการเสียเวลาในการเดินทาง ลดการหยุดงาน ซึ่งก็ได้มีการนำ คณะแพทย์ พยาบาล และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาชัย 3 และโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร มาบริการตรวจสุขภาพให้กับแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 14 รายการ อาทิ       การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ การตรวจไขมันโคเลสเตอรอล การตรวจสายตา การตรวจปัสสาวะ การ X-Ray ปอด เป็นต้น ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ประกันตน 1ปี จะตรวจสุขภาพฟรีได้ 1 ครั้ง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแห่งนี้มีสถานประกอบการ จำนวน 101 โรงงาน มีแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว จำนวนประมาณ 30,000 คน

สมุทรสาครเคลื่อนที่3

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อให้ภาคราชการได้มีโอกาสนํากฎหมายและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมาแจ้งและทําความเข้าใจเพื่อผู้ประกอบการจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ภาคราชการนําภารกิจที่รับผิดชอบมาให้บริการในสถานประกอบการ และให้สถานประกอบการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย 4 ส. ได้แก่ สะดวก สะอาด สงบ และสุขภาพดี ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” การจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานและพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

สมุทรสาครเคลื่อนที่4

สมุทรสาครเคลื่อนที่5

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว