งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

tp เยาวชน1

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง เมื่อเวลา 9.00น. ของวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังจากที่ได้มีพิธีเปิดงานแล้ว ก็ได้แบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ออกเป็นกลุ่มๆเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งทาสีอาคารเรียน กวาดลานวัด และปลูกป่าชายเลน

สำหรับงานในวันนี้จัดขึ้นเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงสองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นเถลิงวัลย์ราชสมบัติขณะที่ยังทรงพระเยาว์โดยถือว่าเป็นวันสิริมงคล ที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติและให้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาครเป็นประจำทุกปีโดยการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนชนบท” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนามีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชนโดยการยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรม

 

tp เยาวชน2 tp เยาวชน3 tp เยาวชน4 tp เยาวชน5 tp เยาวชน6

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว