งานวันเด็กจังหวัดสมุทรสาคร

fm - วันเด็กจังหวัด1

ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2560 ที่ทางจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น  พร้อมทั้งมี   เด็ก  เยาวชน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วม

fm - วันเด็กจังหวัด4

การจัดงานวันเด็กในปีนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมไทย  รู้จักระเบียบวินัย   มีความสามัคคี   มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม  รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถ  กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตามคำขวัญวันเด็กในปี 2560 นี้ คือ  “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

fm - วันเด็กจังหวัด2

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด   ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนต่างๆ  และต่อด้วยการแสดงความสามารถของน้องๆหนูๆ จากโรงเรียนอนุบาลสมฤดีสมุทรสาคร และโรงเรียนอนุบาลสมฤดีสารินซิตี้   ในการร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างไพเราะ  อีกทั้งประธานในพิธียังเดินเยี่ยมชมบูธวันเด็กจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแขกของขวัญและอาหารให้กับเด็กๆอีกด้วย

fm - วันเด็กจังหวัด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว