งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

tp-ภัยพิบัติ1 tp-ภัยพิบัติ2

งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ได้จัดขึ้นที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด

สมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการ  และมี นายวิทยา จันทร์เสนะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ อปพร. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ซึ่งตามที่

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน

ป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ นั่นคือ การ

เกิดสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งในประเทศและนานาชาติเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติภัยทุกประเภท และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติภัยอย่างยั่งยืน สำหรับ จังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการ

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2559 โดยรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีอ่าน

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปะจำปี 2559 ต่อจากนั้นมีการ

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยและการแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย โดยหน่วยกู้ชีพ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร การบรรยายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยสำนักงาน

ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร และการบรรยายเรื่องกฎหมายข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนน จาก

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเพื่อ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

 

 

tp-ภัยพิบัติ3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว