งานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - วันคนพิการ1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560   ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”   โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครเครือข่ายฯ   ที่ได้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ องค์กรคนพิการ  ซึ่งได้มาเข้าร่วมงานจำนวน 1,600 คน
fm - วันคนพิการ2

สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้ภาคภูมิใจว่า ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือ เป็นสังคมเพื่อความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  การยอมรับในความเท่าเทียมในสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการ โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงของเด็กจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร , การแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบจังหวัดสมุทรสาคร , การมอบเกียรติ บัตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด สมุทรสาคร, การมอบเงินทุนประกอบอาชีพจำนวน 9 ราย ,การมอบรถเข็นและรถสามล้อ โยกสำหรับคนพิการจำนวน 16 คัน,การมอบเงินสงเคราะห์คนพิการ 20 ราย,การมอบไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดจำนวน 22 ราย  และมอบเสื่อจำนวน 1,600 ผืน จากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ   นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “สมุทรสาครไม่ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง” ,    การแสดงดนตรีของคนพิการ , การจัดนิทรรศการและบริการต่างๆ  รวมทั้งการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการ
fm - วันคนพิการ3

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันมีคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ จำนวน 10,581 คน โดยทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับคนพิการด้วยการจัดบริการต่างๆให้แก่คนพิการ  อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มีการเปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาครขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้น 2 ซึ่งคนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการออกบัตร หรือ ต่อบัตรประจำตัวคนพิการ บริการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ หรือ ขอรับบริการอื่นได้ ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.เป็นต้นไป

fm - วันคนพิการ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว