ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

tp-ค่าย1

สหวิทยาเขตมหาชัย ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โรงเรียนวัดคลองครุ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง โรงเรียนเทพนรรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าทราย โรงเรียนวัดศรีเมือง โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนวัดบางปิ้ง ได้มาร่วมโครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โดยกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และเข้าเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ประกอบด้วย ฐานทักษะกระบวนการคิด ฐานใฝ่ดีมีวินัย ฐานซื่อสัตย์สุจริต ฐานจิตสาธารณะและความกตัญญู และฐานความพอเพียง

สำหรับโครงการนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้จัดขึ้น เพื่อร่วมเป็นกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในสถานศึกษาได้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนซึมซับคุณงามความดี สร้างการรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งนักเรียนที่เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินนั้น ก็จะเป็นแกนนำที่จะไปเป็นแบบอย่างในแต่ละโรงเรียน

 

tp-ค่าย2 tp-ค่าย3 tp-ค่าย4 tp-ค่าย5

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว