ค่ายเนกขัมมนารี

AD WEB CCTV

fm - ค่าย1

พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด  ได้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาสอนหลักธรรมะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 77 คน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เข้ารับการอบรมภายใต้กิจกรรม ค่ายเนกขัมนารีประจำปีการศึกษา 2559 ที่วัดเกตุมดีศรีวราราม

fm - ค่าย3

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างวัดเกตุมวดีศรีวราราม กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นเนื่องด้วยในปัจจุบันสภาพสังคม  เป็นสังคมของเทคโนโลยี เน้นวัตถุมากกว่าจิตใจ เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติควรได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ร่วมกับ สถาบันศาสนา ในการดูแลอบรมสั่งสอนให้เยาวชนเป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

fm - ค่าย2

fm - ค่าย4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์  / ข่าว