เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วี เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม 1

          ที่วัดป่าชัยรังสี  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีนายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  พร้อมด้วยคณะคุณครูและนักเรียนรวมกว่า 500 คนเข้าร่วม  โครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูศรีปริยัติวิธาน  เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี

          กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากทางโรงเรียนฯ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน  เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน  จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง  ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี ทำดี  ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น  รวมถึงเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน  และความรักและเคารพในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

วี เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม2