คัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562  เนื่องจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย”ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 64  พรรษา

footer_master

ทั้งนี้จึงให้ทุกจังหวัด ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่น ได้มีผลงานด้านสังคมเป็นที่ประจักษ์ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กร ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการเสนอชื่อสตรีเพื่อพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางคมขำ เยี่ยมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ นางชลธิชา รุ่งแสง ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลโคกขาม โดยในที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือก นางคมขำ เยี่ยมสวัสดิ์ เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว