ขับเคลื่อนองค์กรเด็กและเยาวชน

AD WEB CCTV

fm - องค์กรเด็ก1

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) นายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560  พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเด็กเยาวชน  เข้าร่วมโครงการ 120 คน

fm - องค์กรเด็ก2

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้น้องๆเยาวชน ได้ร่วมกันทาสีขาวแดงขอบฟุตบาทถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งของเดิมสีได้จางลงแล้ว  น้องๆจึงช่วยกันทาสีให้ชัดเจน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่จอดที่เส้นขาวแดงบริเวณนี้

fm - องค์กรเด็ก3

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างความสามัคคี ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสังคมของชาติในเวลานี้

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว