ขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม สู่ประเทศไทย 4.0

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop เพิ่มทักษะ ความสามารถบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม สู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน

footer_master

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากร  เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในจังหวัดสมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม มีรูปแบบวิธีการปฏิบัติราชการที่ทันสมัย มีความเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

footer_master

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จะมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์ดำรงธรรมแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องรู้เรื่องของกฎหมายต่างๆ สามารถประเมินสถานการณ์หรือคาดหมายความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนมีความอดทน อดกลั้น มีจิตวิทยา และสามารถบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  เป็นไปด้วยความเร็ว มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว