ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - มาตรการอาชญากรรม-01

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย นายวันชัย ชนาลังการ ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน, อาสาสมัครคุมประพฤติ, อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม

s - มาตรการอาชญากรรม-03

โดยทางด้านนายสุเทพ เซ่งแซ่ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าสืบเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมในสภาวะปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเกิดจากพฤติกรรมที่เลียนแบบและวิธีการที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและสร้างความปรองดองลดปัญหาความขัดแย้งตามนโยบายเร่งด่วนด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเข้าถึงบริการงานยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

s - มาตรการอาชญากรรม-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว