ของบประมาณจากรัฐบาล

AD WEB CCTV

fm - ประชุมกรรมการจังหวัด1

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้มีสาระสำคัญเป็นการชี้แจงถึงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณปี 2561ของจังหวัด โดยทั้ง 77 จังหวัดจะส่งโครงการต่างๆเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครส่งโครงการไป  5 แนวทาง ประกอบด้วย  การเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน , การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ,  ภาคการท่องเที่ยวและบริการ , พัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งหมด 17 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  3,315,036,365 บาท

fm - ประชุมกรรมการจังหวัด4

โดยทางรองผู้ว่าฯได้บอกว่า แต่ละหน่วยงานจะต้องทำใจอย่างหนึ่งว่า บางโครงการเมื่อนำเสนอไปยังรัฐบาลแล้วอาจจะถูกตัดไปบ้าง  เพราะอาจมีความสำคัญไม่มาก เนื่องจากทั้ง 77 จังหวัด ก็ส่งโครงการไปด้วยเช่นกัน   ซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องคัดสรรโครงการ ที่สำคัญที่สุด  เพื่อเป็นการแบ่งงบประมาณมาพัฒนาแต่ละจังหวัด

fm - ประชุมกรรมการจังหวัด3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว