ขยายเวลาทำงานแรงงานต่างด้าวกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ

tp-ขยายเวลาให้ต่าวด้าว1

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตให้ทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นสุด 31 มกราคม 2560 และ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  จะเริ่มการจดทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 โดยจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ไม่อนุญาตให้แรงงานที่อายุเกิน 55 ปีทำงาน และอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง ท้องที่ทำงาน หรือสถานที่ทำงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจดทะเบียน คือหลังวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำหรับขั้นตอนนั้น ให้ไปรับใบนัดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครซึ่งนายจ้างต้องนัดด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ให้พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตามวันเวลาที่ระบุในใบนัดเพื่อตรวจสุขภาพ ทำบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3180 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คน หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-836223-25

 

tp-ขยายเวลาให้ต่าวด้าว2 tp-ขยายเวลาให้ต่าวด้าว3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว