ขนส่งจังหวัด มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน  ภายใต้โครงการ Happiness  for  All  ความสุขทั่วไทย  ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน  พร้อมด้วย นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง  ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  นายแพทย์วีรพล   นิธิพงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด    ผู้แทนจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย  ภาคเอกชน  และผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน   เข้าร่วมพิธี  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเอกชัย

footer_master

ด้านนางชริตว์จาร์  คล่องการยิง  ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดเผยว่า  โครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล  ในการมอบของขวัญให้กับประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการ และความห่วงใย ใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกอบกับเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขรถ   สามารถนำไปสร้างความสุข สร้างประโยชน์ให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการมอบของขวัญ อาทิ รถเข็น ขาเทียม แขนเทียม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วจำนวน 88 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,994,620 บาท

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว