ขนส่งขอความร่วมมือรถบรรทุกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเทศกาล

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ขนส่ง1

นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  มีความปลอดภัยสูงสุด จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าว  ต้องบริหารจัดการเดินรถโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีปริมาณรถบนท้องถนนหนาแน่น  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนถนนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องจนต้องจอดรถ  ต้องนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด  และหากมีความจำเป็นต้องจอดรถไว้ในทางเดินรถหรือไหล่ทาง ต้องแสดงเครื่องหมายหรือให้สัญญาณไฟกระพริบว่ามีรถจอดเพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไกล ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยลดความแออัดในการเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

tp-ขนส่ง2

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก จะติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ปัจจุบันมีรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS Tracking แล้วประมาณ 55,000 คัน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ความเร็วทุกคันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์  และสาหรับพนักงานขับรถ  ขอให้ผู้ประกอบการร่วมกันเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถทุกคน “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ขับรถติดต่อกัน  4 ชั่วโมง  ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที  จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน  เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวต้องเปลี่ยนคนขับทันที  ทั้งนี้หากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบก จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย  หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าหรือ รถโดยสารสาธารณะขับไม่ปลอดภัย  สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

tp-ขนส่ง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว