กิจกรรมเดินรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

AD WEB CCTV 14-6-60

s-เดินรณรงค์ทุจริต-01

ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชณรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร คณะครู นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาครและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10 เข้าร่วมจำนวน2,000คน

s-เดินรณรงค์ทุจริต-05

ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561 ดังนั้นที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความซื่อสัตย์ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน เกิดจิตสำนึกในการช่วยปกป้องและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

s-เดินรณรงค์ทุจริต-03

s-เดินรณรงค์ทุจริต-02

สุเมธ /ภาพ/ข่าว